Πυθαγόρας ο διδάσκαλος των αιώνων

Τύπος
Book
Συγγραφείς
Κατηγορία
 
Έτος Δημοσίευσης
1963 
Εκδότης
Περίληψη
680γρ 
Περιγραφή
Από τριακονταετίας περίπου εις την επιστημονικήν σκέψιν και μέθοδον ερεύνης επανάστασις ήρχισε να σημειούται ή μάλλον επιστροφή προς τα οπίσω κατά εικοσιπέντε εκατονταετηρίδας. Η σημερινή δε τάσις της φιλοσοφίας και της επιστήμης στρέφεται προς τας διδασκαλίας και τα δόγματα της φωτεινοτέρας ανθρωπίνης διανοίας, ήτις ενεφανίσθη μέχρι σήμερον εις τον κόσμον, του Σοφού της Σάμου, του Πυθαγόρου.
Ούτως η Μικροφυσική, εις την ερμηνείαν των φαινομένων της ατομικής ενεργείας, μεθόδους και θεωρίας Πυθαγορικάς χρησιμοποιεί, εις την δομήν δε του ατόμου, επειδή αύτη δεν καθωρίσθη εισέτι, δύο Πυθαγορείους θεωρίας έχομεν, την της απορροής και την θεωρίαν των μεγάλων αριθμών. Εις την Κοσμογονίαν δ' επίσης οι φυσικοί του 1962 εις την Πυθαγόρειον θεωρίαν πάλιν κατέληξαν. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)
Περιεχόμενα
Αφιέρωσις
Πρόλογος
Από τας κρίσεις περί του έργου
Εισαγωγή
Γέννησις, ανατροφή και περιβάλλον του Πυθαγόρου
Η προσωπικότης του Πυθαγόρου
Η αξία του Πυθαγόρου
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
1. ΣΠΟΥΔΑΙ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ
2. ΣΧΟΛΑΙ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ
3. Η ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΕΝ ΚΡΟΤΩΝΙ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ Η ΕΝ ΑΥΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
4. ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ
5. ΑΚΟΥΣΜΑΤΙΚΟΙ
6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΣ
Α. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΥ
Β. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΥ
7. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
8. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ
9. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ)
10. ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
11. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
12. ΖΩΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ
13. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΤΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
14. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
15. ΤΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΘΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΝ
17. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ
18. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑΝ ΚΑΙ ΔΗ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΝ
19. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗΝ
20. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
21. ΠΥΘΑΓΟΡΙΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΑΙ - ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ 
Αριθμός Αντίγραφων

ΚΡΙΤΙΚΕΣ (0) -

No reviews posted yet.

ΓΡΑΨΤΕ ΚΡΙΤΙΚΗ

Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε κριτική.